خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مهر 1399 (1)
شهریور 1399 (9)
مرداد 1399 (21)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
"مهاجرت" نامی آشنا برای این فصل [X]
چهارشنبه 11 شهریور 1394

مهاجرتهای اجباری وبه بن بست رسیدن کانون علم ودانش درروستا

هرساله دانش اموزان دراین موسم درتکاپو برای خرید کتاب درسی و نوشت افزار  وهمینطور خرید لباس نو برای سال تحصیلی جدید خود راآماده میکنند.
نمایشگاههای پاییزه همه ساله دراین ایام از دانش اموزان استقبال میکنند وشادی باز شدن مدارس ودیدن همکلاسیها بچه هارا وادار به دقیقه شماری میکنندتا اینکه اول مهر بشود وروز از نو.

اما درگوشه ای ازاین سرزمین پهناور دانش آموزانی داریم که همه ساله دراین ایام دغدغه کلاس ومدرسه ومکان وهمکلاسی جدیدو.....
اینان همین فرزندان چوپانان هستند که بواسطه تشکیل نشدن کلاس یا به حدنصاب نرسیدن دانش آموزان این نگرانی در انان بوجود میاید که چکار باید کرد وبه کدام شهر باید نقل مکان کنیم و آینده ای نامعلوم...
هرسال درشهریورماه ما شاهد مهاجرت خانواده هایی هستیم که ازچوپانان روانه شهرها میشوند بخاطر فرزندشان که بتواند ادامه تحصیل دهد ودرسالگذشته 4خانوار ودر سالهای پیش کمی بیشتریاکمتر از چوپانان نقل مکان کرده اند ومتاسفانه امسال هم همچون سالهای پیش شاهد چنین مهاجرتهای اجباری هستیم.
اینگونه که مطلع شدم گویا تعداد 7 خانوار دیگر باید بالاجبار برای اول مهر چوپانان راترک کنند واین خود جای تاسف دارد برای روستایی که ما به آن مینازیم.
شما فکر میکنید مقصر کیست؟ ویا بهتر بگویم مشکل کار درکجاست؟

یکی از  دلایل مهاجرتهای اجباری دراین وادی همانطور که قبلا در سایت بعنوان "مهاجرتهای اجباری"اشاره کرده ام نبود کارمناسب وشغل در چوپانان است وعمده این مشکل درهمینجاست که خانواده ها مجبورند برای امرارمعاش وکار به شهرها روی بیاورند ودرنتیجه کاهش دانش آموزی رادرپی خواهدداشت ومسئله به حدنصاب نرسیدن...ونکته دیگر عدم امکانات مناسب فرهنگی ورفاهی درجهت بهبود معیشت خانواده ها وهمچنین  مشکلات فرهنگیان برای تدریس در روستا وکلی مشکلات دیگر که همگان براین موضوع واقف هستندکه عمده این مشکلات همان عدم امکانات رفاهی وکاروشغل مناسب در روستاست.


وقتی دولتمردان باتوجه به مشکلات مناطق محروم نتوانند ایجادشغل برای مردمان کویر  آنطور که شایسته است بنمایند بنابرین این خود مردم هستند که باید تلاش کنند وسرمایه داران بومی  هستند که باید دراندیشه کار وکارآفرینی باشند که متاسفانه تاکنون به این نیندیشیده اند واگر افرادی از غیر بومی هم بخواهد کار افرینی کند ودرفکر ایجاد کارگاهی باشد به هر بهانه از ایجادکاراوممانعت میکنیم.اخیرا دولت بابخشنامه مجوز بازگشایی وراه اندازی معادن متروکه راصادرکرده اند ودرمنطقه ماهم ازاین دست معادن زیاداست اما هنوز گویا بخشنامه دولت دراینجا به مرحله عملی درنیامده ویا اگرهم کسی خواسته  دراینجا سرمایه گذاری کند با عناوین مختلف سدراه وی شده ایم واین خود یک عامل بازدارندگی شغلی را دراین ولایت ایجادکرده است ومتاسفانه  نااگاهانه ویا اگاهانه با بهانه های مختلف نگذاشته اند که صنایع دراینجا شکل بگیرد.درصورتیکه از منابع ذیربط مجوز هم داشته باشند باز هم یک جوری مانع تراشی میکنیم وفکر میکنیم که بنفع آبادی کارکرده ایم وفقط تایک قدمی خود رامیبینیم اما اگر برای اینگونه کارها عینک بدبینی رااز روی چشمان خویش برداشته وعینک خوش بینی بزنیم و مختصری دوراندیشی کنیم می بینیم که در اینده نه مهاجرتهای اجباری به این شکل داریم ونه از تعداد جمعیت چوپانان به این سرعت کاسته می شود.
زمانیکه در منطقه خوروبیابانک هیچ کجا برقی وجودنداشت ونامی از مکتب نبود در چوپانان همه باسوادبودند وبنا به گفته آقای حسینعلی مراد پدرمان ما رااز خور به چوپانان اورد تا هم شغل کشاورزی راپیشه کنیم وهم برای تحصیل درمکتب چوپانان روانه اینجا شدیم وحالا چگونه است که ما باید نسبت به روستاهای اطراف خود اینقدر عقب افتاده باشیم وتا جاییکه کانون علم ودانش که خود عامل پیشرفت فرهنگ یک کشوراست درچوپانان  متاسفانه به نقطه کور برسد وبرعکس سالهای دهه 30 و40 حالا این ماییم که باید به این شهرهای اطراف خود جهت کسب علم برویم.


پس بیاییم نسبت به زادگاه خود وروستای خود بیشتر بیندیشیم وراهکارهای مناسب را ارائه دهیم به مسائل عمیقتر بنگریم  وبا تشریک مساعی مشکلات را مرتفع نماییم وچشم اندازهای مناسب وشایسته را ارائه کنیم از خصومتهای شخصی بپرهیزیم وبا مشورت ودوراندیشی بطور جدی تری نگاه کنیم واز کارشناسان محلی وبومی واندیشمندان ،صاحبنظران وفرهنگیان خود کمک بگیریم وبه نقطه نظرات مثبت آنان گوش دهیم تا بتوانیم به راهکارهای مناسب دست پیداکنیم وخودمان راوقف چوپانان بنماییم تا بلکه بتوان تاحدودی از کاهش بی رویه جمعیت جلوگیری کنیم.
بنظر شما چه کارهایی باید بکنیم تا چوپانان امروز به سی سال پیش برگردد.از نظرات سازنده وانتقادات سازنده شما استقبال میکنیم وانشاله که نخواسته باشیم این مشکلات رابگردن شخص یا اشخاصی بیندازیم .لطفا نظرات خودتان را بانام اصلی مرقوم بفرمایید تابینندگان  در سایت خبری چوپانان رویت کنند.
باسپاس:صمیمی
() نظرات
  موضوع: خبرهای سایت ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 05:02 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات