خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (10)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
بخشی از تاریخ چوپانان [X]
سه شنبه 18 دی 1397


مختصری ازتاریخ چوپانان

درسال1277شتردارانی اهل انارک که کالاهای خودرا کاروانی بسمت اصفهان وشاهرودبرای فروش می بردند زمانیکه به منطقه چوپانان فعلی میرسند چندتن از بزرگان برروی کوهی بنام کوه انبارمیروند وچشم انداز منطقه رانگاه میکنند ویکی از آنان منطقه را براندازی میکند وبه اطرافیان خود میگوید من در آینده اینجا را سرسبز وآباد میبینم بطوریکه سه پارچه آبادی دراین محدوده می بینم وهمین دیدگاه باعث میشود همراهان وی تصمیم به حفر چاهی بکنند که تصمیم آنان زود عملی میشود.درراه بازگشت به انارک جلسه ای تشکیل میدهند وبرای شراکت درحفرچاه صحبت میکنند وپنج تن از آنان که همولایتی وازخویشان واقوام بودند باهم شریک میشوند ودرنزدیکی چوپانان فعلی چاهی حفر میکنند ، هنگامی این چاه به آب میرسد از فراوانی آب بسیار خوشحال میشوند ووقتی می بینند که این منطقه آب فراوانی دارد پیش خود میگویند باید قناتی حفرکنیم تابتوانیم با آب آن کشاورزی کنیممدتها گذشت واین چاه محل اتراق کاروانیان وشترداران وتجاری که ازاین منطقه میگذشتند شد وساربانان وچوپانها دراین محل استراحت میکردند وشبی رادرکناراین چاه بسرمیکردند واین چاه به چاه چوپانها معروف شد .

وجه تسمیه چوپانان ازاینجا سرچشمه گرفت وقنات بطول 18کیلومتر کنده شد مدتها کارگران زیادی ازمنطقه اطراف برای کاربه چوپانان آمدند بالاخره قنات کنده وآب چوپانان ازفاصله حدود18کیلومتری به چوپانان رسید ومظهرقنات در خیابان اصلی چوپانان فعلی نمایان شد ونام چوپانان برگرفته از چاه چوپانها شد وپیدایش چوپانان ازاینجا شکل گرفت.

درکنارمظهرقنات ودرخیابان اصلی توسط مالکین آسیاب آبی درست شد که چرخ این آسیاب توسط آب قنات بگردش درمیامد وگندم حاصل ازدسترنج کشاورزان دراین آسیاب آرد میشد وسپس درخانه ها به نان تبدیل میشد .

باستناد سفرنامه سون هدین سوئدی(Sven Anders Hedin)جغرافیدان،ومکان نگار،عکاس وکویرنورد وسفرنامه نویس سوئدی درسال1280 که درکتاب کویرهای ایران نقل کرده ،ایشان یک شب را درچوپانان اقامت گزیده ودرست زمانی بوده که آب قنات به استخری می ریخته ودرکناراین استخر خانه های تک اتاقی باسقف گنبدی وضربی ازخشت خام بوده،

صبح که ازخواب بلند میشود. مردانی با قبای بلند را میبیند که درکناردیوارها آفتاب می گیرند ،بنابرین بگفته وی باید درنیمه دوم سال بوده باشد ونام چندتن از بزرگان وسالمندان مزرعه چوپانان را برده بنامهای ملا رضا وعلیمرادو...

 درسال1280بودکه چوپانان کنونی شکل گرفت ،ابتداقلعه ای درکنار آب قنات درچندطبقه ساخته شد وکارکران ومالکان دراین قلعه زندگی میکردند وکم کم درکنارخیابان خانه هایی ساخته شد که همه ازمالکان بود وبدین شیوه خیابان شکل گرفت ودرپشت خانه ها کشاورزان ودامدارانی که برای کاربه چوپانان آمده بودند شروع بساختن خانه کردند واین بودکه کوچه ها شکل گرفت وکم کم توسعه یافت ونام چوپانان درکویرمرکزی ایران درخشید ودرنقشه ایران جای گرفت.  
دریکی ازبهاران قلعه چوپانان توسط سیل ویران شد ومردم کم کم با ساخت خانه ها دربالادست روستا نقل مکان کردند درآن زمان پنج برج سه طبقه در چهارگوشه روستا ساخته شد تا چنانچه یاغیان به روستا حمله کنند مردم واثاثیه اشان ازگزند اشرارویاغیان درامان بماند.

برجها بگونه ای بود که دارای سه طبقه وهرطبقه دارای تیرکشهایی بود که تفنگداران درداخل آنجا بودند ودرزمان حمله هرطبقه دارای برد مسافتی برای تیراندازی بود.دراطراف دشت وکشتزارهای چوپانان هم حصارکشی بود ازچینه یعنی ازگل ولای ودرپشت حصارها برجکهایی تعبیه شده بود برای جلوگیری از ریگهای روان به باغ ودیواره دشت،حصارها بمنظور جلوگیری ازورود شتر وچارپایان به داخل دشت بود وهنوز آثاراین برجکها وحصارها وجوددارد،اما پنج برج دیده بانی زمانیکه زندگی به سبک نوین پیش رفت خراب شدند.

بنیانگذاران روستاهای حجت آباد وآشتیان که قدمتشان تقریبا همزمان باپیدایش چوپانان است نیز همان پنج تن مالکان چوپانان هستند که بعداز قنات چوپانان شروع به حفردورشته قنات موازی. برای این دوروستا کردند.شغل ساکنین آنها هم دامداری وکشاورزی است وهردوی این دوروستا دردل ریگ جن قراردارند.
روستای آشتیان بدلیل وجود نعمت برق ساکن هستند ویکی ازروستاهای جاذبه گردشگری است.

() نظرات
  موضوع: عمومی ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 08:01 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات