خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (15)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
بمناسبت درگذشت شادروان یداله جلالپور مراسمی روز جمعه92/12/16 در اصفهان خیابان پروین خیابان شیخ طوس غربی 24 متری اول کوچه 34 رهبر مسجد قبا  ازساعت 3الی 5 عصر برگزار میگردد.
حضور کلیه سروران ارجمند در این مراسم موجب شادی روح درگذشته وتسلی دل بازماندگان خواهد شد.
روحش شاد ویادش گرامی باد.
() نظرات
  موضوع: درگذشتگان ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت 02:50 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
چه قدر پونه شکیباست بین آدمها... [X]
دوشنبه 12 اسفند 1392

بیرحمی بعضی از انسان نماها تا کجا..؟؟؟/

/images/uploads/Image/250 copy.jpg

شعرنو از :مریم حیدر زاده

چه ﻗﺪر ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﭼﮫ ﻗﺪر ﻋﺎﻃﻔﮫ ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺷﻘﺎﯾﻖ دﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺳﻮزه

و او ھﻨﻮز ﺷﮑﻮﻓﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﮐﺴﯽ ﺑﮫ

ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮواﻧﮫ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد

ﺗﺐ ﻏﺮور ﭼﮫ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

و از ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﺪ

ﭼﮫ ﻗﺪر ﺳﺮدی و ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﻣﯿﺪان ﮐﻮﭼﮫ دل ھﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺴﺘﺎﻧﺴﺖ

ھﺠﻮم ﻣﻤﺘﺪ ﺳﺮﻣﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ز ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ دل ھﺎ دﮔﺮ ﺳﺮاﻏﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﮫ ﻗﺪر ﻗﺤﻄﯽ روﯾﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ دل ھﺎ دﻋﺎ

ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ

ﻏﺮوب زﻣﺰﻣﮫ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

و ﺣﺎل آﯾﻨﮫ را ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺪ

ھﻤﯿﺸﮫ ﻏﺮق ﻣﺪاراﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺸﺘﻦ اﺣﺴﺎس درد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺳﺖ

و زﻧﺪﮔﯽ ﭼﮫ ﻏﻢ اﻓﺰاﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﻣﮕﺮ ﮐﮫ ﮐﻠﺒﮫ دل ھﺎ ﭼﮫ ﻗﺪر ﺟﺎ دارد

ﭼﮫ ﻗﺪر راز و ﻣﻌﻤﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﭼﮫ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﭙﯿﺪن

دل

و اھﻞ ﻋﺸﻖ ﭼﮫ رﺳﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﮫ از ﺟﻨﺲ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﻃﻠﻮع ﻋﺸﻖ ﭼﮫ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮔﻠﮭﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻨﺠﺎ

ﭼﮫ ﻗﺪر ﭘﻮﻧﮫ ﺷﮑﯿﺒﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻦ آدم ھﺎ

ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﺎراﻧﻨﺪ

ﭼﮫ ﻗﺪر ﺧﺸﮑﯽ و ﺻﺤﺮاﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﺎراﻧﻨﺪ

ﭼﮫ ﻗﺪر ﺧﺸﮑﯽ و ﺻﺤﺮاﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

و ﮐﺎش ﺻﺒﺢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ

ﻧﯿﺎز و ﻣﮭﺮ و ﺗﻤﻨﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﺑﮭﺎر ﮐﺮدن دل ھﺎ ﭼﮫ ﮐﺎر دﺷﻮارﯾﺴﺖ

و ﻋﻤﺮ ﺷﻮق ﭼﮫ ﮐﻮﺗﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﻣﯿﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪھﺎ ﻏﻤﯽ ﺳﺮخ ﺳﺖ

و ﻏﻢ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ ﯾﻠﺪاﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ

ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺳﺮودم ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮ

دﻟﺖ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ درﯾﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ


() نظرات
  موضوع: عمومی ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اسفند 1392 ساعت 09:01 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
منبع خبر:سایت پناهگاه حیات وحش عباس آبادچوپانان

در راستای حفاظت از تنوع زیستی و گشت و کنترل مناطق دو نفر از محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین و سر محیط بانی چوپانان در هنگام گشت و کنترل و بررسی نامحسوس زیستگاههای پیرامون جاده اصلی چوپانان-اردکان واقع در داخل پناهگاه حیات وحش عباس آباد بویژه ارتفاعات ((دهنه قطنی)) که از نواحی بسیار غنی حیات وحش بوده در اوایل غروب متوجه حرکات مشکوک یک دستگاه تریلی ولوو FHشده  که سرنشیان در حال انتقال یک گونی از پیرامون جاده به کنار خودرو می باشند لذا محیط بانان با توجه به ترافیک جاده ای و فرا رسیدن شب جهت بررسی بیشتر ضمن یادداشت مشخصات تریلی ، با سرعت عمل لازم این موضوع را به نیروهای انتظامی مستقر در محدوده چوپانان اطلاع داده و با همکاری نیروهای انتظامی تریلر را متوقف کرده و در ابتدا رانندگان منکر هر گونه جرم و اقدام به شکار غیر مجاز گردیده و در ادامه کامیون به کلانتری چوپانان انتقال داده شده و مورد بازرسی قرار می گیرد.
       

                                                                                 

با بررسیهای دقیق یک قبضه اسلحه کالیبر 12 و لاشه کامل و تازه یکراس بز وحشی که بصورت ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف گردید.در ادامه مشخص شد بز آبستن بوده و دارای یک بچه در شکم است و در حالی که در کنار جاده در حال چرا بوده بطور ناجوانمردانه و غیر انسانی مورد هدف قرار گرفته است . لذا 2 نفر متخلف بازداشت گردیده و جهت برخورد قاطع به مرجع محترم قضایی معرفی گردیدند/images/uploads/Image/230 copy.jpg

شایان ذکر است 65 کیلومتر از جاده چوپانان-اردکان از داخل زیستگاههای بسیار متنوع و غنی پناهگاه حیات وحش عباس آباد از جمله دهنه قطنی می گذرد که این جاده اثرات منفی زیادی بر یکپارچگی و انسجام منطقه از جمله دسترسی شکارچیان غیر مجاز ، استرس بر حیات وحش ، اخلال در کریدورها و مسیرهای جابجایی و تلفات جاده ای گونه های جانوری، وارد ساخته است. با این حال با انجام برنامه و طرحهای مستمر حفاظتی و سختکوشی و تلاش شبانه روزی محیط بانان هم اکنون پناهگاه حیات وحش عباس آباد یکی از غنی ترین و متنوع ترین مناطق حفاظت شده به لحاظ فراوان و تنوع حیات وحش جانوری و گیاهی و تیپ های گوناگون زیستگاهی خوب می شود بطوریکه در کنار همین جاده  براحتی دسته های قوچ و میش ،کل و بز، جبیر و انواع پرندگان مشاهده می شوند وحتی احتمال دیدن گونه های شاخص مانند یوزپلنگ آسیایی ،کاراکال ،پلنگ و شاه روباه نیز در پیرامون جاده مذکور وجود دارد و جلوه های ویژه ای از طبیعت زیبای ایران در پیرامون همین جاده قابل مشاهده است که تماشای آنها بسیار نشاط آفرین و خاطره انگیز خواهد بود .ولی متاسفانه برخی شکارچیان غیر مجاز بر خلاف وجدان و فطرت پاک انسانی  و موازین اخلاقی بجای محافظت از سرمایه های طبیعی بطور ناجوانمردانه ، زیبایی های طبیعت و نشانه های خداوندی و سرمایه های فرانسلی را هدف قرار داده و قربانی سود جویی های خود می کنند که بی تردید چنین خلافکارانی  مستحق اشد مجازات قانونی و برخورد قاطع قضایی می باشند.

/images/uploads/Image/250 copy.jpg                             

/images/uploads/Image/IMG_01990copy copy.jpg


                          (از بابت انتشار این تصاویر معذرت می خواهم)

من از اینکه انسان باشم ، استعفاء می دهم.لطفا کسی باشد و استعفای من را بپذیرد تا این بار گران را بر زمین بگذارم.                 ای بز وحشی !

از اینکه همنوعانم اینقدر وحشی هستند ، متاسفم.
از اینکه در میانهء چنین اراذلی می زییَم ، متاسفم!...
از اینکه من هم همچون این اوباش نام انسان بر خود دارم ، متاسفم!
از اینکه اینقدر دستانم خالی است ، متاسفم.
متاسفم و هزاران بار دیگر متاسفم.
من حالم بد است ، بد..


() نظرات
  موضوع: محیط زیست ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اسفند 1392 ساعت 08:38 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
از کلیه دوستانی که مایل هستند در دومین بازدید ما از خانه سالمندان مهریز همراهمان باشند، دعوت می شود در این کار خدا پسندانه شرکت کنند. تنها شرط حضور در این بازدید، دانشجو بودن می باشد.
دوستان برای انجام هماهنگی می توانند با بنده تماس بگیرند. 09134516954 - مصطفی مراد
زمان حرکت: جمعه، مورخ 1392/12/16 ساعت 10 * مکان حرکت: یزد، صفاییه، میدان اطلسی
() نظرات
  موضوع:  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اسفند 1392 ساعت 05:29 ب.ظ
نویسنده: مصطفی مراد
جشن ازدواج آقای باقر ضیایی [X]
یکشنبه 11 اسفند 1392


در زندگی مشترک شما وقتی به خوشبختی واقعی میرسید که همسرتان را خوشبخت کنید. پیوندتان مبارک و امیدوارم که خوشبخت باشید. 
روز پنجشنبه مراسم جشن ازدواج آقای باقر ضیایی فرزند نصرت ودوشیزه قاسمی در چوپانان برگزار میگردد.
بدینوسیله از کلیه دوستان و همشهریان در این جشن با شکوه دعوت شده است.
مبارک باشه وپیوندتان ناگسستنی باد.
() نظرات
  موضوع: ازدواج‌ها ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اسفند 1392 ساعت 05:13 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
  از کلیه سروران گرامی که در مراسم تشییع و تدفین و همینطور سوم و هفتم شادروان حاج سیف الله مختار شرکت نمودند کمال تشکر را داریم،انشاالله که بتوانیم در شادیهایشان جبران نماییم!
ضمنا مراسم چهلم این عزیز روز پنجشنبه:92/12/15  ساعت 15:30 بر سر تربت پاک  آن مرحوم در خلد برین یزد و سپس بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم روضه خوانی اباعبدا... الحسین در مسجد عسکریه اکبرآباد برگزار می گردد.
حضور شما سروران گرامی دراین مراسم باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
روحش شاد و یاد و خاطره اش گرامی باد.

شادروان حاج سیف الله مختار

() نظرات
  موضوع:  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اسفند 1392 ساعت 12:55 ب.ظ
نویسنده: فاطمه‌زهرا جلالپور
فرماندار جدید نایین معرفی شد [X]
چهارشنبه 7 اسفند 1392

نایین،اصفهان - ایرنا - استاندار اصفهان روز چهارشنبه فرماندار جدید شهرستان نایین را در آیینی با حضور مسوولان استانی و شهرستان معرفی و از خدمات فرماندار قبلی قدردانی کرد.

به گزارش ایرنا، استاندار اصفهان در آیین معرفی فرماندار جدید نایین گفت: امسال مردم با حضوری همگانی در انتخابات ریاست جمهوری، حماسه سیاسی مد نظر مقام معظم رهبری را محقق کردند که از دل آن دولت تدبیر و امید ایجاد شد.

رسول زرگرپور افزود: مردم با حضور گسترده در انتخابات و خلق حماسه سیاسی، حمایت همه جانبه خود از نظام اسلامی و تقابل با دشمنی های استکبار جهانی را به روشنی نشان دادند.

وی سامان دهی به امور معیشتی و اقتصاد، رفع بیکاری، ایجاد اشتغال و حاکمیت عقلانیت در تصمیم گیری های مدیریتی و اجرایی را از مهمترین اولویت های دولت یازدهم برشمرد.

استاندار اصفهان از تلاشهای فرماندار سابق نایین قدردانی و برای فرماندار جدید شهرستان آرزوی موفقیت کرد.

در این آیین « سهراب مظفر نجفی » به عنوان فرماندار جدید نایین معرفی و از خدمات « یوسف حسنی» قدردانی شد.


برداشت از :دهستان چوپانان.www.choopanan.ir

() نظرات
  موضوع: خبرهای سایت ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ساعت 08:29 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
بازگشت همه بسوی اوست

امروزظهر یداله جلالپور فرزند حسن بور که مدتهابود با براثر بیماری سکته در حالت کما بود درمنزلش جان به جان آفرین تقدیم نمود در آرامستان چوپانان عصر به خاک سپرده خواهد شد.
فقدان این مرد بزرگ وزحمتکش را به بستگان آنمرحوم و فامیلهای جلالپور تسلیت عرض مینمایم.برای ایشان مغفرت الهی وبرای بازماندگان صبر جمیل از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم.

.* --ضمنا مراسم سوم آن بزرگوار در روز جمعه 9/12/92 ازساعت 2الی 4 بعدازظهر و
  *--مراسم هفتم نیز در روز سه شبنه 13/12/92 از ساعت 2الی 4 بعدازظهر در مسجد جامع چوپانان منعقد میباشد.
حضور سروران ارجمند دراین مراسم موجب  شادی روح درگذشته وتسلی بخش  بازماندگان خواهد بود.
روحش شاد ویاد او گرامی باد.

یداله حسن بور - سایت شجره نامه‌ی ما
() نظرات
  موضوع: درگذشتگان ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ساعت 02:36 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
چوپانان، سالیان دور... [X]
چهارشنبه 7 اسفند 1392

  موضوع: عمومی ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ساعت 07:10 ق.ظ
نویسنده: مصطفی مراد


فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: واژگونی پژو در محور انارک باعث کشف مواد مخدر این خودرو شد.به گزارش اینا، سرهنگ رجبعلی مختاری، در این باره اظهار داشت: واژگونی یک دستگاه سواری پژو در جاده چوپانان به انارک در شرق استان اصفهان باعث کشف و ضبط مواد مخدر شد.

وی ادامه داد: این حادثه در ساعت 3 و 55 دقیقه بامداد روز دوشنبه رخ داد و خودرو پژو پس از منحرف شدن از جاده واژگون شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین خاطرنشان کرد: دراین سانحه، راننده خودرو به دلیل شدت صدمات وارده در دم فوت کرد ولی از خودروی وی افزون بر 288کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف و ضبط شد.

وی افزود: کارشناس پلیس راه پس از برسی صحنه تصادف، علت واژگونی را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.
() نظرات
  موضوع: حوادث ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 اسفند 1392 ساعت 09:21 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

در راستای گشت و کنترل و حفاظت از تنوع زیستی و گشت و کنترل مناطق مامورین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین دو دستگاه اتومبیل متخلفین شکار و صید را در تاریکی شب شنا­سایی کرده و در حالیکه محیط بانان دو نفر بیشتر نبوده ،جهت جلوگیری از فرار متخلفین ، با تهمیدات غیر محسوس و سرعت عمل لازم آنها را غافلگیر کرده و پس از متوقف نمودن دو دستگاه خوردو  تعداد 9 نفر از متخلفین و سرنشینان خودرو را دستگیر کرده و از ید آنان دو قبضه سلاح گلوله زنی دوربین دار و دو قبضه سلاح کالیبر 12 ،تعدادی فشنگ و دوربین شکاری را کشف و ضبط نمودند.
      و در ادامه در حالی که متخلفین غیر مجاز مدعی همراه نداشتن شکار غیر مجاز بوده ، بازرسی دقیق تر موجب کشف لاشه 13 قطعه کبک گردیده که بصورت ماهرنه ای در داخل خودروها جاسازی شده بود. در این رابطه افراد دستگیر شده بهمراه پرونده مربوطه و اسناد و مدارک مکشوفه جهت برخورد قانونی به مرجع محترم قضایی معرفی و تحویل گردیدند.              

                                               images/uploads/Image/0002.jpg

                           images/uploads/Image/0001(1).jpgارسال شده در مورخه : شنبه، 3 اسفند ماه ، 1392 توسط mehdigalalpoor  چاپ مطلب

() نظرات
  موضوع: محیط زیست ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اسفند 1392 ساعت 03:06 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
  موضوع: درگذشتگان ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اسفند 1392 ساعت 02:40 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی


مهدی فاضلی فرزند محمود  ومادرش خانم خ صمیمی(چوپانانی)است.

در تاریخ پنجشنبه وجمعه یکسری مسابقات انتخابی در سطح کشوری دررده سنی جوانان در استان گیلان برگزار شد که دراین مسابقات آقای مهدی فاضلی توانست مدال نقره این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

آقای مهدی فاضلی در رشته کیک بوکسینگ فعالیت دارد که درسن 16 سالگی ودر وزن56- کیلوگرم توانسته 5دوره قهرمانیهایی را برای استان یزد وکشورش به ارمغان بیاورد.

1-در سال 91درمسابقات استان یزددررشته کیک بوکسینگ مقام اول راکسب نمود.

2-درسال91درمسابقات کشوری دررشته شین کاراته مقام سوم.

3-درسال91 درمسابقات کشوری دررشته شین کاراته مقام سوم.

4-درسال 91درمسابقات کشوری دررشته کیک بوکسینگ مقام سوم.

5-درسال 92 در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی جهانی ارمنستان دررده سنی جوانان رشته کیک بوکسینگ مقام دوم را کسب نمود.

مسابقات جهانی در سال 93 پس ازبرگزاری یک دوره اردو در ارمنستان برگزار خواهدشد که مهدی فاضلی در این مسابقات شرکت خواهدنمود.

کسب این مقام را ابتدا به خانواده فاضلی وسپس به مردم چوپانان تبریک عرض نموده واز خداوند بزرگ برای آقای فاضلی موفقیتهای روز افزون در حدجهانی را آرزومندیم وامیدواریم که این پیروزی ها همیشه تداوم داشته باشد.
مهدی فاضلی - سایت خانوادگی صمیمی
() نظرات
  موضوع: رویدادهای ویژه ،  نوشته شده در تاریخ شنبه 3 اسفند 1392 ساعت 10:50 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
 تعداد کل صفحه‌ها: (2) 1 2
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic