30 کیلومتر از محور ارتباطی خور به طبس در شرق مرکز شهرستان خوروبیابانک بهسازی و روکش آسفالت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رییس اداره راه وشهرسازی خوروبیابانک گفت: محور خور به طبس حدود 200 کیلومتر است که 90 کیلومتر در حوزه شهرستان خوروبیابانک است و هم اکنون 30 کیلومتر آن بهسازی و روکش آسفالت گرم شد.

محمدرضا قاسمی فر افزود: برای اجرای این طرح افزون بر 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت : بیش از 70 درصد از راههای اصلی و روستایی شهرستان خوروبیابانک نیازمند بهسازی و روکش آسفالت است.

خوروبیابانک بالغ بر هزارکیلومتر راه اصلی و روستایی دارد