خبرها را با تلفن و ایمیل به ما برسانید. غلامعلی صمیمی: تلفن ۰۹۱۳۱۵۲۶۰۴۵ (ایمیلsamimi2008@yahoo.com)

بایگانی

مرداد 1399 (17)
تیر 1399 (12)
خرداد 1399 (14)
اردیبهشت 1399 (8)
فروردین 1399 (6)
اسفند 1398 (14)
بهمن 1398 (13)
دی 1398 (4)
آذر 1398 (13)
آبان 1398 (11)
مهر 1398 (17)
شهریور 1398 (13)
مرداد 1398 (12)
تیر 1398 (15)
خرداد 1398 (35)
اردیبهشت 1398 (18)
فروردین 1398 (9)
اسفند 1397 (19)
بهمن 1397 (17)
دی 1397 (12)
آذر 1397 (22)
آبان 1397 (8)
مهر 1397 (14)
شهریور 1397 (25)
مرداد 1397 (14)
تیر 1397 (19)
خرداد 1397 (24)
اردیبهشت 1397 (19)
فروردین 1397 (5)
اسفند 1396 (22)
بهمن 1396 (35)
دی 1396 (36)
آذر 1396 (33)
آبان 1396 (22)
مهر 1396 (14)
شهریور 1396 (16)
مرداد 1396 (12)
تیر 1396 (15)
خرداد 1396 (22)
اردیبهشت 1396 (32)
فروردین 1396 (10)
اسفند 1395 (47)
بهمن 1395 (40)
دی 1395 (35)
آذر 1395 (35)
آبان 1395 (48)
مهر 1395 (32)
شهریور 1395 (19)
فروردین 1395 (13)
اسفند 1394 (39)
بهمن 1394 (33)
دی 1394 (29)
آذر 1394 (42)
آبان 1394 (33)
مهر 1394 (41)
شهریور 1394 (30)
مرداد 1394 (46)
تیر 1394 (21)
خرداد 1394 (37)
اردیبهشت 1394 (26)
فروردین 1394 (8)
اسفند 1393 (19)
بهمن 1393 (34)
دی 1393 (40)
آذر 1393 (45)
آبان 1393 (25)
مهر 1393 (22)
شهریور 1393 (22)
مرداد 1393 (14)
تیر 1393 (15)
خرداد 1393 (28)
اردیبهشت 1393 (34)
فروردین 1393 (16)
اسفند 1392 (28)
بهمن 1392 (42)
دی 1392 (30)
آذر 1392 (17)
آبان 1392 (21)
مهر 1392 (26)
شهریور 1392 (25)
مرداد 1392 (32)
تیر 1392 (32)
خرداد 1392 (22)
اردیبهشت 1392 (35)
فروردین 1392 (24)
اسفند 1391 (37)
بهمن 1391 (28)
دی 1391 (23)
آذر 1391 (22)
آبان 1391 (44)
مهر 1391 (21)
شهریور 1391 (27)
مرداد 1391 (19)
تیر 1391 (25)
خرداد 1391 (20)
اردیبهشت 1391 (16)
فروردین 1391 (18)
اسفند 1390 (43)
بهمن 1390 (30)
دی 1390 (47)
آذر 1390 (47)
آبان 1390 (33)
مهر 1390 (29)
شهریور 1390 (29)
مرداد 1390 (31)
تیر 1390 (40)
خرداد 1390 (61)
اردیبهشت 1390 (50)
فروردین 1390 (69)
اسفند 1389 (69)
بهمن 1389 (43)
دی 1389 (40)
آذر 1389 (72)
آبان 1389 (1)
آبان 1388 (5)
مطالب قبل از آذر ۸۹

آمار سایت

 كل مطالب:

 بازدیدهای امروز:
 بازدیدهای دیروز:
 بازدیدهای این ماه:
 بازدیدهای ماه قبل:
 كل بازدیدها:
flag counter
کدخدایان چوپانان [X]
دوشنبه 6 مرداد 1399


آممد اوسا علی (كدخدا) 
 1-كدخدا كیست؟ كدخدای مورد نظر شما (آممداوسا علی) چهارمین كدخدای چوپانان (1-مرحوم علی محمد نجفیان معروف به میرزا2-آقای عباس میرزا نجفیان پسر میرزا 3-آقای جعفرمحمدعلی زاهدی 4-آممداوسا علی )كه با دوام ترین كدخدایان بترتیب 1 میرزا 2 آممداوسا علی بوده اند كه پدرم از سال 1324 الی 1342 زمان وفاتش كدخدا بوده است وبعد از آن هم اینجانب به انتخاب مالكین وخواست آنها به مدت تقریبا دوسال كدخدا بوده ام. 2-چرا به چوپانان آمد؟ ابتدا با پدرش اوسا علی به چوپانان آمد ومدتی با او همكاری میكرده است مدتی هم حدود 70 الی 80 نفر شتر داشته و بین استانهای شمالی وخراسان واصفهان ویزد حمل بار مینموده است تا زمان فوت پدرش 1322 دستیار پدرش و شترداری مینموده پس از فوت پدرش سرپرستی كارهای قنات چوپانان ،حجت آباد وآشتیان در حال احداث را مالكین به او واگذار مینمایندو همچنین انبار میانه را و یكی دوسال بعد نیز اورا به كدخدایی انتخاب میكنند درضمن وقتی كد خدا میشود مغازه هم باز میكند. 3-اقداماتش در چوپانان چه بوده است؟ ابتدای كدخدائی پدرم هنوز چوپانان خیلی بزرگ نشده بود وچند سال بیشتر از خرابی قلعه نگذشته بود و مردم در حال ساختن خانه بودند كدخدا با سواد بود مخصوصا حساب وكتاب هایش خیلی دقیق بود از اینرو مالكین نسل دوم به او اطمینان و اعتماد كامل داشتند.از این جهت در تمام كاروصحبتها او را دعوت میكردند ومشاور خوبی برای آنها بود تمام مهمانیهای دولتی وغیره و سربازگیر ی جایشان در خانه كد خدا بود در احداث مسجد ،حمام ،مدرسه ، بهداری ودیگر بنا هاب عمرانی ،او مسئول وپرداخت كننده حقوق كارگرها بودوهرگز در حسابهایش اشتباه نمیكرد .مالك نبودولی با مالكین همنشین وهمصدا بودوهرگز كسی از او ناراحت وناراضی نبود. مردمداری و صبر وحوصله او بی اندازه زیاد بود.مسجد درزمان كدخدایی او به پایان رسید.حمام بزرگ در زمان او ساخته شد. مدرسه ستوده و ایراندخت قدیم در زمان او ساخته شد. خانه ای برای من ساخته بود كه همیشه در اختیار معلمین غیر بومی بود.شروع ساخت درمانگاه موتور خانه برق و برق كشی در آن زمان بوده است. 4-چرا در عاشورا شربت میداد؟    به دلیل اینكه برای ماه محرم و صفر احترام خاصی قائل بود دو ماه محرم وصفر را هرشب به مسجد میرفت حسینی بود وبه امام حسین ایمان داشت.میگویند در زمان جوانی پشت پیراهنش را در میآورد وآنچنان زنجیر میزد كه از پشتش خون جاری میشدو تا مدتها زخمش احتیاج به مداوا داشت . چندین شب در محرم وصفر بانی چای میشد .اماچرا در عاشورا شربت میداد .یادم است اولین سالی كه به فكر شربت دادن افتادعاشورا در تابستان بود و مردم ودسته سینه زنی وزنجیر زنی از قبرستان كه می آمدند و میخواستند به امامزاده بروند درب منزلمان به آنها آب نیمه  خنك مشك میدادیم در آن گرما ی طاقت فرسای تابستان لیوانی آب عطش مردم تشنه را كم میكرد لذا تصمیم گرفت به جهت خدمت در راه امام حسین در عاشورا به مردم شربت بدهد كه در آن زمان حال وهوایی داشت با یك لیوان شربت ومقداری تخم شربتی دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی  را به حال می آورد وبا انرژی تازه ای بسوی امامزاده حركت میكردند.یك نكته هم باید بگویم كه در زمان قدیم شبهای عاشورا چای میدادند.یكی یا دو سه نفر هم مشك به دوش به زنان ومردان لیوان بدست آب میدادند كه من هم از5 تا 12 سالگی سقای ابوالفضل بودم وبه مردم آب میدادم (چون مرااسم غلام حلقه به گوش حضرت عباس كرده بودند ونذر كرده بودند اگر زنده ماندم هر سال 15 روز ،روز وشب اول ماه محرم آب بدهم به دلیل اینكه پدر ومادرم 4 پسرشان ویك دخترشان قبل از من فوت كرده بودند) 5-دو خاطره از پدرم آممد كدخدا چون تنها پسر او بودم هر چند كودكی بیش نبودم لذا همیشه در كنارش ودستیارش بودم وهمیشه در جریان كارهای او بودم واز او خاطرات زیادی دارم. خاطره اول یادم می آید كلاس اول كه بودم روز ی ساعت 9 صبح آقای محمد خاكساری مدیر دبستان مرا صدا زد وگفت بروببین پدرت خانه است یا نه رفتم در خانه بود برگشتم گفتم در خانه است .پدرم از خانه بیرون آمد آقای خاكساری هم از مدرسه در خیابان به هم رسیدند آقای خاكساری به پدرم گفت كدخدا پسر............ امروز به مدرسه نیامده وگویا میخواهد مدرسه را رها كند.كلاس پنجم بود پدرم كسی را فرستاد دنبال آقای ............... فوری آمد وگفت چرا پسرت را بمدرسه نفرستادی ؟ گفت كدخدا پسر بزرگ من است دست كمك ندارم رعیتی دارم واگه برندارم ارباب گفته اگه به ملك نرسی ملك را ازت میگیرم پدرم به آقای خاكساری گفت ساعت های خط ونقاشی وورزش ودرسهای راحت به او مرخصی بده تا به پدرش كمك كند. آقای خاكساری قول داد همكاری كند آقای .......... هم قبول كرد كه پسرش را به مدرسه بفرستد بعدا پدرم با ماك آقای... صحبت كرد كه كمی رعایت حال او را بكندااحمدا.. به خوبی همه راضی شدند.پسر آقای ... .......هم درس خواند وخدارو شكر كارمند خوبی هم شد. خاطره دوم  یك خاطره جالب دیگر یك روز تابستان ساعت حدود 3 بعد از ظهر بود كه آقای سرهنگ محسنی رئیس سرباز گیری  به اتفاق هفت هشت نفر آمدند در اتاق مهمانی با پدرم رفتن  بعد از چند دقیقه پدر آمد وگفت اینها غذا نخورده اند برو مقداری تخم مرغ بخر وبیا . تو ی كوچه های چوپانان به راه افتادم حدود یك ساعت كمتر شد كه با چها ر پنج عدد مرغ وخروس سر بریده به خانه آمدم پدرم گفت چی گرفتی گفتم :گفتی مرغ بگیر  زد زیر خنده سرهنگ محسنی هم فهید واز اتاق بیرون آمد دستی به سرم كشید وگفت میخواستیم نان وماست وتخم مرغ بخوریم وبعدا همین امروز به خور برویم و حالا با این كارتو امشب را در چوپانان ماندگار شدیم وكلی خوشحال شد وجایتان خالی  شب همگی چلو خروس خوردیم واز دست گلی كه به آب داده بودم میخندیدند وفرداصبح به سمت خور حركت كردند.
.  عباس صادق محمدی -11/10/1391 
 منبع: چوپانان آباد
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 01:51 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 03:50 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
قابل توجه جوانان علاقمند به ورزشهای رزمی ودفاع شخصی

بویژه ساکنین شهرابریشم وحومه.اصفهان

باشگاه تختی شهرابریشم در رشته های رزمی تکواندو هنرجو می پذیردزیر نظر استاد فن وتکنیک بابیش از 17 سال سابقه تکواندو ومربیگری.علاقمندان جهت اطلاع وثبت نام میتوانندبه ادرس زیر ویا با شماره تماس زیر کسب اطلاع کنند.() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت 08:32 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
مجتمع بزرگ خلیج فارس یزد  جهت تکمیل کادر خود در فروشگاههای خود نیرو های زیر رااستخدام میکند.

متقاضیان میتوانند رزومه خودرا به ساختمان اداری این مجتمع واقع در بلوار آزادگان تحویل ذهند.

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 شهریور 1397 ساعت 10:09 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
قابل توجه جوانان جویای کاردررشته های عمران ونقشه برداری

شرکت مهندسین مشاور زایند پژوه سپاهان جهت مشاوره ونظارت بند خاکی دردست احداث چوپانان  استخدام میکند:
کارشناس عمران یک نفر
کارشناس نقشه برداری یک نفر
برای رشته عمران حتما باید لیسانس وبرای رشته نقشه برداری ترجیها لیسانس  درغیر اینصورت فوق دیپلم باشد.
متقاضیان ترجیها بومی  وبرای حداقل 15 ماه باید ساکن چوپانان باشند.
جهت کسب اطلاغات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

مهندس حمید اکبری نیا  :    09133231519

Image result for ‫بند خاکی‬‎
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ شنبه 2 تیر 1397 ساعت 11:13 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
دوشنبه بازار چوپانان [X]
یکشنبه 24 دی 1396

ازاین پس دستفروشها ودوره گردها فقط دوشنبه ها میتوانند درخیابان اصلی فعالیت کنند
اطلاعیه شورای اسلامی ودهیاری چوپانان

با توجه به هماهنگی بعمل آمده، مقرر شد از تاریخ96.11.1 کلیه افراد دوره گرد و خرده فروشها در روستا تجمیع شده و از دوره گردی در کوچه و خیابان ممانعت بعمل آید.تمامی این افراد در روزهای دوشنبه به انتهای خیابان امام خمینی منتقل و این محل مکان خرید و فروش گردد.
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 09:22 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
قابل توجه همشهریان عزیز ساکن شهریزد

نمایندگی بیمه البرز شامل کلیه بیمه های بدنه وشخص ثالث ،بیمه درمانی ،بیمه آتش سوزی ،بیمه اموال وباربری وکلیه بیمه های دیگر
آدرس شعبه: یزد بلوارامام جعفرصادق-بن بست 18  روبروی سازمان نظام مهندسی
به مدیریت سرکارخانم حلوانی

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ شنبه 16 دی 1396 ساعت 09:08 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
آشنایی با یکی از بانوان فعال درزمینه گردشگری وکارافرین نمونه چوپانانهمانطورکه مستحضرید اولین همایش بزرگ باعنوان چوپانان ،نگاهی به اینده درنوروز سال1388 بارویکردی به آینده چوپانان به همت چندتن از فعالان فرهنگی چوپانان وبا حضورمسئولین بلند پایه استان وشهرستان برگزارگردید وهدف از برگزاری این مراسم به صحنه اوردن فرهنگ دوستان وفعالین دراین زمینه وتشکیل بانک اطلاعاتی منطقه بود تا بتوان ازاین مسیر سرمایه گذاران بویژه بومیان منطقه را برای تشکیل حداقل یک ناحیه صنعتی واقتصادی  جذب کرد.
وخروجی این همایش درحدی که انتظار میرفت چیزی نبود لکن مختصر کارهای فرهنگی که طی این چند سال انجام شد یکی از محصولات این همایش بود.
عده ای فرهنگی که تاآن زمان خاموش بودند را فعال نمود وموجب شد اساتید قلم واردعرصه شوند وکتابهایی درزمینه تاریخ وفرهنگ چوپانان زیبا به رشته تحریر درامد.
همایشهای خانوادگی وجشنواره ها ونمایشگاههای نوروزی محصول این همایش بزرگ بود. ایجاد اقامتگاههای بومگردی یکی دیگرازخروجی های این همایش بود.
این مقدمه رابرای این نوشتم تا یکی دیگر از کارهای منحصربفردی که دراین زمینه شد تشکیل شرکت تعاونی آویشن بود که توانست جمعی از بانوان این محل راگرداورد ودرزمینه صنایع دستی چوپانان واحیاء این صنعت زیبا این تعاونی ویژه بانوان را تشکیل دهد.

کارگاه خیاطی تعاونی آویشن چوپانان


سرکارخانم مهرانگیز زاهدانارکی رامی توان بجدگفت یکی از بانوان بسیار فعال وسختکوشی است که توانست شعاررابه عمل تبدیل کند ونام وی درتاریخ چوپانان بعنوان موسس شرکت تعاونی آویشن بانوان چوپانان ماندگار شود.وی فرهنگی بازنشسته ای است که زندگی درهوای پاک روستایی رابه زرق وبرق دنیای ماشینی پایتخت نشینی ترجیح داد ومتفاوت از دیگران امکانات رفاهی پایتخت را کنارنهاد تا درکنار همشهریانش درچوپانان  اقامت گزیند.

مهرانگیرزاهدانارکی فعال فرهنگیاینجانب(نگارنده) از نزدیک ازفعالیتهای ایشان بخوبی مطلع هستم زیرا برای اینکه بتوانددراین مسیری که گام برداشته نیز پیروز شود سایه به سایه اش کارهایش رادنبال کردم.
علیرغم اینکه دراین مسیر سنگ اندازیهای فراوانی شد وی هیچگاه از پای ننشست وچون میخی که چکش برسرش فرود اید محکمتر شود ایشان نیز مردانه مقاومت کرد واز این مسیر ناهموار گذشت تا بالاخره  این مسیر مواج از تلاطم ایستاد.
ایشان منزل شخصی خودرا به اقامتگاه بومگردی تبدیل کرد وتوانست پای توریستهای خارجی را به چوپانان باز کند. ودرزمینه  بهزیستی کمکهای شایانی رابه اداره بهزیستی چوپانان کرد.
شرکت تعاونی بانوان چوپانان درزمینه های مختلف صنایع دستی فعالیت دارد .قالیبافی ،گلیم بافی،خیاطی وخوشنویسی،بسته بندی موادغذایی بومی محل وخشک کردن موادغذایی، تولید ترشیجات محلی از کارهای این تعاونی است.
هم اکنون کارگاه خیاطی دراین تعاونی فعالیت دارد وسفارشات از اطراف نیز دارند بویژه پوشاک. انواع ماشین دوخت وبرشهای انبوهی پارچه و اتوزنی ودیگرامکانات وجود دارد اما درصورتیکه بانوان گرامی از این رشته استقبال کنند این تعاونی درچوپانان میتواند کارگاه خوبی برای تولید پوشاک درسراسرمنطقه باشد.وحمایت واهتمام همشهریان عزیز رامی طلبد.نمونه لباس سفارش شده بهمراه دستگاه برش انبوهی
Image result for ‫نوارهای متحرک‬‎

مصاحبه با سرکارخانم زاهد موسس شرکت تعاونی بانوان آویشن واقامتگاه بومگردی کیخسروچوپانان


بفرماییدتعاونی درچه سالی وباچه هدفی تاسیس شد؟

درسال92 من وهمسرم کیخسرو فاتح به زادگاهش چوپانان آمدیم ودرخانه پدریشان ساکن شدیم وپس از مدتی اوشروع کرد خانه قدیمی پدرش راتعمیرکند ومن هم چون بیکاربودم وتازه وارد چوپانان شده بودم هنوز کسی را نمیشناختم ودربیرون وکوچه وخیابان بامردم آشناشدم مردمی بسیارمهربان ودوست داشتنی.
سپس با دهیار کوشا وفعال چوپانان آقای نجفیان آشنا شدم ومن مشکلات بانوان رابرای ایشان توضیح دادم از قبیل نبودن کاری برای بانوان روستا وایشان نیز پذیرفتند وبایشان گفتم که من بدنبال کار اقامتگاه بومگردی درچوپانان هستم وبهتراست که یک شرکت تعاونی بانوان نیز ثبت کنم تا بتوانم برای بانوان روستا هم کاری کرده باشم ودرچوپانان بانوان بلحاظ عدم شغل ونبودن امکانات برای اوقات فراقتشان دچار یک افسردگی میشوند وباید کاری کنم که دراین زمینه نیزموفق شدم که درسال 1393 موفق به تاسیس شرکت تعاونی بانوان شدم ونام این تعاونی را آویشن گذاشتم واولین کار شرکت رابا کارگاه قالیبافی شروع کردم.

آیا برای راه اندازی وتشکیل تعاونی از دولت هم حمایت شدید؟
خیر بنده هیچ کمکی از دولت نخواستم بگیرم وحامی من در تشکیل تعاونی فقط بانوان چوپانان بودند وهمچنین بنیاد کویر سبزبامدیریت آقای حاجی ابادی.

برای تشکیل تعاونی  آیا سهامدارانی هم شریک هستندواستقبالی شد؟
خیر.دراوایل کار متاسفانه درچوپانان چونکه چندسالی بود قالیبافی تعطیل شده بود بسیاری از جوانان هنوز قالیبافی بلد نبودند واندکی بانوان آمدند و چند قالیچه بافتند اما برایشان خسته کننده بود وکارایی لازم رانداشتند.این بودکه به کار  خشک کردن محصولات کشاورزی محلی پرداختم که دراین زمینه فقط چند خانم کار میکنند.
ازجمله کارهایی که استقبال شد خشک کردن محصولات کشاورزی محلی مثل پیاز ،سیر محلی ،انواع سبزیجات جعفری،گشنیز،برگ پیازو...تولید ترشیجات
دررابطه با محصولات کشاورزی اهالی فن برای بسته بندی موادغذایی برای آموزش بانوان به چوپانان دعوت کردم وآموزشهای لازم داده شد.

آیا رشته های دیگری در تعاونی مشغول است ؟
بلی.بنده مدتی با خانمها همفکری کردیم که چه کاری برای آنها لذتبخش است وبه این نتیجه رسیدیم که خیاطی راه بیندازیم.دراین رابطه باهمراهی اداره کار ورفاه وفرمانداری محترم نایین دوعددچرخ خیاطی واطو ودستگاه برش انبوهی تحویل گرفتم ودوچرخ دیگر به کمک بنیاد از جندق با پارچه های برش داده شده تحویل گرفتم ومشغول به خیاطی شدیم وخوشبختانه کاردوخت فوق العاده بود.

شنیده شده که تعاونی بانوان اویشن چوپانان درسطح منطقه نایین وخوروبیابانک رتبه نخست راکسب کرده واین اولین باراست که درسطح منطقه تعاونی بانوان تاسیس شده/
البته ما نمونه نشدیم هنوز مانده تا به این رتبه دست پیداکنیم اگر استقبال شود.  واولین تعاونی بانوان منطقه درمزرعه امام نایین تشکیل شده است اما انها فقط درحد خشک کردن سبزیجات فعال هستند اما تعاونی اویشن حجم کارش بیشتراست.

آیا از تجربیات شما درتشکیل تعاونی درمناطق دیگر استفاده شده ؟درکجا؟
بلی .زمانی که کارگاه قالیبافی داشتیم تعدادی از بانوان شهرانارک از شرکت تعاونی آویشن دیدن کردند ومورداستقبال قرارگرفت واین امر موجب شدکه درانارک هم تعاونی بانوان تشکیل شود  وهم اکنون نیز این تعاونی درانارک فعال است.

تا کنون  محصولات شما درهیچ نمایشگاهی عرضه شده وآیا درنمایشگاهی شرکت کرده اید؟
بلی.دوسال پیش درنمایشگاه بین المللی تهران شرکت نمودم واز دوست خوبم خانم سعیدی از گرمه هم دعوت کردم ودرغرفه ای که به چوپانان اختصاص داده بودند شرکت کرد وخوشبختانه جناب آقای مهندس رضوی نیز دراین غرفه حضور پیداکردند وتمام دولتمردان وسران راکه به نمایشگاه امده بودندرا به غرفه چوپانان آوردند وبرایشان توضیح میدادند که دوخانم به مناطق کویری ومحروم رفته اند وخدمت می کنند.

اهداف دیگری هم برای زادگاه همسرتان درسرداشتید یادارید؟
بله.هدف اصلی من بعداز آمدن به چوپانان،باخودفکرکردم وقتم راهدرندهم ویک کارفرهنگی راشروع کنم وانچه رادرتوان دارم را درطبق اخلاص گذارم  وکارهایی راکه پیگیری کردم وبانجام رساندم.
1.اقامتگاه گردشگری
2.تاسیس شرکت تعاونی آویشن
3.پیگیری واخذ بودجه 50میلیونی از بودجه ملی از تهران برای تعمیر وحفظ بادگیرها وهمینطور بودجه مستمر سالانه برای بادگیرهای چوپانان.
4.کمک به بهزیستی وپیگیری کارهای تعمیراتی وکمک به تعمیرایزوگام ونقاشی داخل مهد کودک ووسایل مورد نیاز با همکاری سرکارخانم یزدانی مدیر اسبق بهزیستی که دراینجا جادارد از زحمات ایشان قدردانی بکنم وهمچنین تعدادی از دختران گل من که درنقاشی ورنگ مهد کمک کردند.
5.ساماندهی کتابخانه شهیدقوامزاده. وجادارد تقدیر از اقای رفیع وخانم براتی نمایم بابت زحمات ایشان وهمچنین مسئول کنونی سرکارخانم جلالپور.
هدف از ساماندهی صرفا بخاطر این بودکه بشود کارهای فرهنگی بیشتری رادراین مکان انجام دهیم.
6.راه اندازی کتابخانه شهروندالکترونیک درکتابخانه با حمایت جناب اقای مهندس نادری وهمچنین جشن قدردانی از مادر شهید قوامزاده(سرکارخانم طیبه مستقیمی) بنیانگذار کتابخانه درچوپانان.
7.پیگیری وانجام آموزش گلیم بافی بختیاری که نمونه آن در تصاویر آمده.آموزش توسط سرکارخانم سعیدی ازگرمه وهنرجو خانم عشقی از چوپانان.
8.دعوت از انجمن یوز آسیایی از تهران واصفهان(خانمها مجیدی ونعیمایی)و..جشن حمایت وشناخت یوز در مدارس چوپانان وبرنامه های فرهنگی دراین زمینه برای دانش اموزان.
9. کلاسهای اموزش خوشنویسی توسط اقای عباسیان از چوپانان وهمچنین قلمزنی روی مس توسط اقای میرزایی ازنایین درکتابخانه چوپانان.

نمونه ای از قالیچه وگلیم بختیاری وقلمزنی روی مس


درپایان اگر سوال یا صحبتی مانده بفرمایید.
درپایان سخنم عرض میکنم کارکردن عار نیست وجوهر وجودی انسان کار است همانطورکه پیامبراکرم(ص) میفرمایند :من بردستان کارگر بوسه میزنم پس هرکسی که کارکند چه قالیبافی ویا خیاطی یاهرکاری دیگر که اززحمت وعرق جبین درامدی کسب کند باید بران دست بوسه زد.
فقط یک ارزو دارم که روزی بتوانم بابزرگان چوپانان انجمن خیریه ای بزنیم تا با کمک بهزیستی وخیرین، کانونی برای سالمندان مثل کشورهای پیشرفته که سالمندان رامایه برکت میدانند نه فردی انگل واضافه. بتوانیم خدماتی با انها بدهیم ومن خیلی امیدوارم.
من از تمامی بانوانی که دراین مدت در شرکت تعاونی یا خارج از شرکت کار کرده اند وخدمت به این روستا کرده اند دستشان را می بوسم واگر کسی از من رنجیده ویادلخوراست من را خواهد بخشید.

از این که دراین گفتگو شرکت کردید کمال امتنان رادارم وانشاله که بااستقبال مردم روستا بتواند آنطور که  شایسته این روستا است دست پیدا کنید واز مردم خوب وفهیم بویژه بانوان چوپانان خواهش میکنم که از شرکت درتعاونی آویشن استقبال کنند وحالا که این موقعیت برایتان فراهم شده بخوبی از ان استفاده نمایند.
وامیدوارم که دیگر اقامتگاههای بومگردی چوپانان بویژه دهکده توریستی آشتیان اقامتگاه سلطان که بسیار زیباست ومیتوان گفت که از اتیشونی گرمه زیباتر وبزرگتراست هرچه زودتر مشکلاتش برطرف وکارش را آغاز نماید وهمینطور اقامتگاه ستاره کویر ودیگر بومگردیها که تقریبا فعال هستند موفق وپاینده باشند.

لازم بذکزاست کلیه همشهریان خیاط که درزمینه خیاطی کارمیکنند میتوانند چنانچه سفارش انبوه دوزی دارند پارچه های خودرا برشکاری کنند وبرای دوخت به تعاونی بانوان چوپانان عرضه نمایند تادراسرع وقت دوخته شود.
باسپاس
آذر96
() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 08:00 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
مرد معدن
،معدنکاری در خونش بود

اگرچه تحصیلات ابتدایی داشت اما تجربه از وی کارشناس معدن ساخته بود


Image result for ‫معدن گود حسینقلی حلوانی‬‎

شادروان حسینقلی حلوانی یکی از معدنکارانی است که به جرات می توان گفت که در اکثر معادن ایران کار کرده است وهمین تجارب چند ده ساله، وی را کارشناس معدن کرده بود.
درقبل از انقلاب سال 1357 سه معدن سهامی خاص سرب در اطراف چوپانان فعالیت داشتند .معدن گود،معدن بزکش،معدن خومو .ودراین سه معدن آقای حسینقلی حلوانی فعالیت معدنی داشتند.
وی پس از دوران بازنشستگی که معمولا همگان باستراحت درمنزل میپردازند مجددا با سفارش مهندسین معدن در معادن مختلف کارکردند.فعالیت زیاد وی دربخش معدن موجب شده بود تابعنوان کارشناس دربخش استخراج ازوی بهره ببرند وتا اواخر دوران زندگیش دست از معدنکاری نکشید.
درخردادسال 1393 درسفر یکروزه ای که به این سه معدن داشتم وبسیار هم بدلیل ناآشنا بودن با مسیر سختی زیادی رامتحمل شدم واز معدن گود باپای پیاده حدود 6کیلومتر در کوهها وارتفاعات میرزا ومشرف به این معادن راه رفتم تا بتوانم تصاویری در خصوص این معادن تهیه کنم وبرای اطلاع از نحوه استخراج وعملکرد وزندگی مشقت باردراین معادن احتیاج به شخصی داشتم که بتواند راهنما وکارآزموده باشد.
بالاخره با شناختی که ازایشان داشتم برای یک مصاحبه کوتاه سراغ وی رفتم وایشان باآغوش باز پذیرفتند واتفاقا مورد استقبال دانشجویان رشته معدن وتحقیقات دانشگاهی قرارگرفت.
این اطلاعات مهم ومفید را مرهون زحمات وتجربیات این مرد بزرگ هستم.
ایشان در نیمه آذرماه جاری برحمت حق پیوستند.
روحش شاد ویادوخاطره اش جاودان

منبع خبر:  سایت دهستان چوپانان

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 10:56 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
ما چوب را به هنر کیمیا کنیم [X]
پنجشنبه 18 خرداد 1396

مشبک کاری
آقای احمدنجفیان  مشبک کار نمونه که هنر دست خودرابرروی چوب به نمایش گذاشته

قبلا نمونه ای از کارهای این استاد قلمزن را درهمین سایت مشاهده نموده اید.اینک گوشه ای دیگر از نمونه کارهای ایشان که تابلو منقش وبدون استفاده ازهرگونه رنگ می باشد رادراینجا مشاهده می نمایید.
همشهریان عزیز میتوانند سفارش هرگونه تابلو وباکسهای زینتی را بدهند.
استاداحمدنجفیان هم اکنون پس از سالها تدریس در اموزش وپرورش مجددا به زادگاهش چوپانان برگشته.علاقمندان به هنر دستی  میتوانند به نمایشگاه کوچک وی که درمنزلش برپا کرده دیدن فرمایند.

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 خرداد 1396 ساعت 11:17 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
دستانی که خاطره نقش می زنند

آقای احمد نجفیان فرزند استاد حسن یکی از افرادی است که در زمینه ساخت محصولات صنایع دستی فعالیت چشمگیری دارند وایشان دررشته مشبک کاری با چوب وهمچنین معرق کاری  پروانه استاندارد از فنی وحرفه ای دارند وخوب است که جوانان چوپانان از تجربیات این همشهری عزیز استفاده بهینه بکنند والگویی باشند برای دوستداران میراث فرهنگی  وگردشگری ودراین زمینه فعالیت داشته باشند. اکنون که ایشان درزادگاهشون هستند وبهترین زمان برای استفاده از تجربیات ایشان هست.
لازم بذکراست که نمایشگاه کوچکی از گوشه ای از کارهای ایشان هم اکنون در چوپانان منزل شیخ دایر است ،پیشنهاد میکنم از این نمایشگاه محصولات صنایع دستی دیدن فرمایید وهم موجب دلگرمی وتشویق ایشان باشید.
من بنوبه خودم از ایشان که همشهریم هستند بخودم می بالم وافتخار میکنم وموجب مباهات هستند.

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 ساعت 08:02 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
پوربافرانی مطرح کرد:

کلنگ زنی تولید کلرید کلسیم در خور و بیابانک در آینده ای نزدیک

سرویس حوزه انتخابیه
نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس گفت: تولید کلرید کلسیم در خور و بیابانک در آینده ای نزدیک کلنگ زنی خواهد شد.
سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت
۱۴:۴۱
کلنگ زنی تولید کلرید کلسیم در خور و بیابانک در آینده ای نزدیک

عباسعلی پوربافرانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره جلسه خود با رییس هیات مدیره ایمیدرو، افزود: بررسی مسایل و مشکلات مربوط به معدن از جمله مواردی بود که در این نشست مورد رسیدگی قرار گرفت.

نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تاکید بر جذب نیروی بومی در پتاس خور نیز مورد بررسی قرار گرفت همچنین موضوع گندله 2 که متاسفانه با مخالفت استان یزد مواجه شد نیز پیگیری شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: همچنین مقرر شد ایمیدرو نسبت به کلنگ زنی مجموعه تولید کلرید کلسیم در کنار مجموعه پتاس خور و بیابانک در آینده نزدیک اقدام کند.

وی افزود: تولید کلرید کلسیم در خور و بیابانک در آینده ای نزدیک کلنگ زنی خواهد شد./

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 09:47 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
رستوران ساحل واقع درپمپ بنزین چوپانان با مدیریت جدید وبا انواع غذاهای ایرانی آماده خدمات رسانی به مسافرین وسواری وکامیون وهمشهریان عزیز چوپانانی می باشد.
زیبایی داخلی رستوران،نمایش صنایع دستی وبع معرض گذاشتن انواع زنبیل وسبد وفروش این محصولات دراین رستوران فضای این محل را زیبا کرده.
انواع غذاها را میتوانید برای مراسمات سفارش بدهید.
رستوران ساحل با مدیریت اقای کشاورز
تلفن تماس:  09139234702


() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:44 ق.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
کارگاه خیاطی بانوان در شرکت تعاونی بانوان آویشن چوپانان راه اندازی شد.
این کارگاه درحال حاضر با چهار چرخ بطورکامل کارخودرا آغاز نمود.از کلیه دوستداران این هنر بویژه بانوان گرامی درخواست میشود درصورت تمایل میتوانند طی ساعات اداری به تعاونی بانوان اویشن مراجعه نمایند وثبت نام کنند.
شرکت تعاونی بانوان آویشن چوپانان که چند سالی است که درزمینه های مختلف هنری ازجمله بسنه بندی موادغذایی، خشکبار وخشک کردن محصولات کشاورزی چوپانان، انواع ترشیجات، خوشنویسی،قلمزنی ،قالیبافی وگلیم بافی مختصر فعالیت دارد وموفق شده است هنرجویانی در سطح بانوان را به خودجذب نماید.
تاکنون محصولات  غذایی خشک وقالی وقالیچه وگلیم این تعاونی به بازارهای فروش عرضه شده است.به همین منظور این تعاونی درسطح شهرستان برای اولین بار تاسیس ونمونه شده است.
شایسته است بانوان گرامی درزمینه های مختلف هنری کاری وکارگاهی دراین شرکت تعاونی همکاری نمایند.
از سرکارخانم مهرانگیززاهد موسس شرکت تعاونی بانوان بخاطر کارافرینی بانوان دراین منطقه تقدیر بعمل میاید.() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 03:08 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی

نمایندگی شاندیز مشهد در یزد توسط یکی از جوانان چوپانان


نشانی :یزد بلوارامام جعفرصادق جنب شاه نشین>رستوران شاندیزبامدیریت آقای جلالپور

آقای ابوالفضل جلالپور نمایندگی رستوران شاندیز مشهد رادرشهر یزد دایر کرده اند ومنتظر حضور گرم خانواده ها بویزه همشهریان عزیز چوپانانی هستند.

رستوران بزرگ شاندیز یزد تنها نماینده شاندیز مشهد (شیشلیك،ماهیچه،گردن مخصوص شاندیز و انواع غذا های ایرانی)

حق سرویس +مالیات +١٠٪‏تخفیف منوی شامل حال همشهریان عزیز چوپانان می شود

() نظرات
  موضوع: معرفی مشاغل ،  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 08:18 ب.ظ
نویسنده: غلامعلی صمیمی
 تعداد کل صفحه‌ها: (4) 1 2 3 4
۱۶ آذرماه ۱۳۸۹
روز اثبات وجود یوز در زیستگاه
حیات وحش عباس آباد

یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات